Evaluation of Basic Physics Subject Matter Knowledge of Prospective Elementary Science Teachers

Authors

Keywords:

Subject Matter Knowledge, Science Education, Prospective Elementary Science Teachers, Base Knowledge of Physics

Abstract

The purpose of this study is to find out prospective elementary science teachers’ base knowledge concerning their field. This research was applied at Education Faculty of Pamukkale University in the Department of Science Teaching. In this research, prospective teachers were given a achievement test in which there were 24 multiple-choice test and 24 open-ended questions. Data were analyzed by using Statistical Package for Social Studies (SPSS). At the end of this research it has been deduced that the knowledge of physics of the teacher candidates is not enough. It is seen that the level of inadequacy of their knowledge changed from class to class, level to level, but when applied to different genders, there was no difference.

References

Bağcı-Kılıç, G. (2003). Üçüncü Uluslar arası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS): Fen Öğretimi ve Bilimin Doğası [Third International Math and Science Symposium]. İlköğretim-Online, 2(1), 42-51.

Büyükkaragöz, S., Sünbül, A.M., Kesici, S., (1995). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yetenek ve İlgi Düzeyleri ile Üniversite Tercih Sıralaması Arasındaki İlişkiler [Education Faculty Students’ Ability and Interest Levels and Relations Between University Preference Classification], H.Ü. II. Eğitim Bilimleri Kongresi, 6-8 Eylül 1995, Ankara.

Canbazoğlu, S. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesine İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi [Evaluation of Science Teacher Candidates’ Pedagogical Subject Matter Knowledge on the Unit of Granular Structure of Matter], Yüksek Lisans [Master Thesis], Gazi Üniversitesi, Ankara, 202p.

Demirel, Özcan (2008). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı [Teaching Art from Planning to Evaluation], Pegem A Yayınları, Ankara, 366p.

Doğru, M. ve Aydoğdu, M. (2003). Fen Bilgisi Öğretiminde kullanılan yöntemlerde karşılaşılan sorunlar ile ilgili öğrenci görüşleri [Student Views Concerning Problems Met in Methods Used in Science Teaching], Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 150-158.

Erden, Münire. (2005). Öğretmenlik Mesleğine Giriş [Introduction to Teaching Profession], Epsilon Yayıncılık, İstanbul, 199p.

Kahraman, Ö. (2007). İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Fizik Konularının Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi [Effect of Computer Supported Teaching on Student Attitude and Success in the Teaching of Primary Education 7th Grade Science Lesson Physics Topics], Yüksek Lisans Tezi [Master Thesis], Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 186p.

Kahyaoğlu, H. & Yavuzer, Y. (2004). Öğretmen Adaylarının İlköğretim 5. Sınıf Fen Bilgisi Dersindeki Ünitelere İlişkin Bilgi Düzeyleri [Teacher Candidates’ Knowledge Levels Concerning Units in Primary Education 5th Class Science Lesson], İlköğretim-Online, 3(2), 26-34: http://ilkogretim-online.org.tr

Kılıç (Özdilek), F. (1997). İlköğretim Okullarına Sınıf Öğretmeni Olarak Atanmakta Olan adayların Öğretmenlik Meslek Bilgisi Düzeyleri ile Öğretmenlik Mesleğine yönelik Tutumları [Teaching Profession Knowledge Levels of Candidates Being Appointed to Primary Schools As Class Teacher and Their Attitudes Towards Teaching Profession], Yüksek Lisans Tezi [Master Thesis], Anadolu Üniversitesi, 112s.

Küçük, M. (2005). Farklı Öğrenim Seviyelerindeki Öğrencilerin ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yerçekimi Kuvveti Hakkında Sahip Oldukları Kavramların İncelenmesi [Examination of Concepts About Gravitation Force Which Students In Different Education Levels and Science Teacher Candidates Have], Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(1).

Mazur, E. (1997). Peer Instruction, Prentice Hall, USA, 253s.

Meriç, G., Tezcan, R. (2005). Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Örnek Ülkeler Kapsamında Değerlendirilmesi (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri [Evaluation of Science Teacher Education Programs in the Context of Sample Country Samples such as Turkey, Japan, America and England]). BAÜ, Fen Bil. Enst. Dergisi, 7, 1.

Özdemir, Z. (2006). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Biyoloji Konularındaki Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi [Evaluation of Subject Matter Knowledge of Science Teacher Candidates on Some Biology Topics], Yüksek Lisans Tezi [Master Thesis], Gazi Üniversitesi, Ankara, 127p.

Sekeran, U. (1992). Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 2nd Edition, John Wiley & Sons, USA, 480p.

Thornton, S., J. (2003). What Counts as Subject Matter Knowledge Teaching, Annual Meating of the American Educational Research Association, Chicago.

Uşak, Muhammet. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çiçekli Bitkiler Konusundaki Pedagojik Alan Bilgileri [Pedagogical Subject Matter Knowledge of Science Teacher Candidates on Flowered Plants], Doktora Tezi [Doctorate Thesis]. Gazi Üniversitesi. Ankara, 156s.

Yakar, H. (2005). Newton Hareket kanunlarının öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Öğretimin öğrenci başarısına etkileri [Effects of Computer Supported Teaching on Student Success in the Teaching of Newton Motion Laws], Yüksek Lisans Tezi [Master Thesis], Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli, 82p.

Yaman, M., Soran, H. (2000). Türkiye'de Ortaöğretim Kurumlarında Biyoloji Öğretiminin Değerlendirilmesi [Evaluation of Biology Teaching in Secondary Education Associations in Turkey], H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 229-237.

WEB. (2006). http://www.iea.nl

Downloads

Published

05/16/2009

How to Cite

Çekbaş, Y., & Kara, İzzet. (2009). Evaluation of Basic Physics Subject Matter Knowledge of Prospective Elementary Science Teachers. International Journal of Physics &Amp; Chemistry Education, 1(1), 1–7. Retrieved from https://www.ijpce.org/index.php/IJPCE/article/view/1