Efficacy of Creative Drama Techniques in Teaching Changes in Matter


Abstract views: 209 / PDF downloads: 149

Authors

Keywords:

Science and technology, creative drama, changes of matter

Abstract

In this study, the efficacy of using creative drama techniques in teaching the subject “changes of matter” for to the students of 4th grade Science and Technology was investigated. The sample group consisted of 27 students from the experimental group and 26 students from the control group formed the sample of the study. In order to collect data, a multiple-choice achievement test was developed and applied to assess the level of achievement level from the concepts of the related subject. The subject and its concepts were taught to the experimental group of students by the developed creative drama activities and to the control group of students by conventional methods. T-test and one-way ANCOVA were used by means of statistical analysis. Collected data was presented in charts and interpreted. Knowledge levels of the experimental and the control groups of students were observed to increase. However, in the analysis based on the achievement pre-tests applied to the experimental and the control groups, the difference between post-test results was found to be significant in the advantage of the experimental group. Teaching by using creative drama techniques was proved to be more effective in improving students' success. It is suggested that teachers need to be good drama leaders as well as having enough content knowledge in order to use creative drama techniques and therefore The Ministry of National Education should provide in-service training seminars.

References

Adıgüzel, H. Ö. (1993). Oyun ve yaratıcı drama ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (in Turkish)

Adıgüzel, H.Ö. (2006a). Eğitimde yeni bir yöntem ve disiplin: Yaratıcı Drama. 1985-1998 Yazılar, 203-222 Ankara: Natürel Yayınevi. (in Turkish) Adıgüzel, H.Ö. (2006b). The Consept components and stages of creative drama. Creative Drama Journal, 1(1), 17-29.

Akar, R. (2000). Temel eğitimin ikinci aşamasında drama yöntemi ile Türkçe öğretimi: Dorothy Heathcote’un Uzman Rolü Yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi, Adana, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. (in Turkish)

Aral, N., Kandır, A. & Can Yaşar, M. (2000). Okul öncesi eğitim ve anasınıfı programları, YA-PA Yayınları, İstanbul. (in Turkish)

Aydede, M.N. & Matyar, F. (2009). The effect of active learning approach in science teaching on cognitive level of student achievement, Journal of Turkish Science Education, 6(1), 115-124.

Balcı, A. (1995). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık. (in Turkish)

Bar, V. & Galili, I. (1994). Stages of children’s views about evaporation. International Journal of Science Education, 16, 157-174.

Bar, V. & Travis, A.S. (1991). Children’s views concerning phase changes. Journal of Research in ScienceTeaching, 28(4), 363-382.

Başkaya, Ö. (2000). Dört drama liderinin yaklaşımlarına genel bir bakış ve yaratıcı dramada temel ilkeler. Türkiye 2. drama liderler buluşması. Yayına Hazırlayan: Naci Aslan. Ankara: Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. 83-88. (in Turkish)

Ben Zvi, R., Eylon, B. & Silberstein, J. (1987). Students’ visualisation of chemical reaction. Education in Chemistry, 24(49), 117-120.

Bentley, D. & Watts, M. (1989). Learning andteaching in schoolscience: Practicalalternatives. Milton, Keynes, U.K.: Open University Press.

Beyazıtoğlu, E.N. (1996). İlköğretim ikinci sınıf hayat bilgisi dersinde eğitsel oyunlar, erişi ve kalıcılık, Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (in Turkish)

Braund, M.R. (1999). Using drama to improve student teachres’ understanding in physical sciences, (ERIC Document Reproduction Service No. ED436402).

Buluş Kırıkkaya, E. & Güllü, D. (2008). Fifth grade students’ misconceptions about heat–temperature and evaporation- boiling. Elementary Education Online, 7(1), 15-27, 2008.

Büyüköztürk, Ş. (1998). Kovaryans analizi: Varyans analizi ile karşılaştırmalı bir inceleme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 31(1), 91-105.(in Turkish)

Çam, F., Özkan, E. & Avinç, İ. (2009). Comparative analyses of drama method in science and technology course in terms of academic achievement and attitude towards to lesson: Ruraland urban school sample, Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 29(2), 459-483.

Duatepe, A. & Ubuz, B. (2004). Drama temelli geometri ders planlarının geliştirilmesi ve uygulanması. Sabancı Üniversitesi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 17-18 Ocak, Sabancı Üniversitesi, İstanbul. (in Turkish)

Farris, J.P. (2004) Elementary & middle school social studies: An interdisciplinary multicultural approach. 4th Ed, New York: McGraw-Hill

Gabel, D.L., Samuel, K.V. & Hunn, D. (1987). Understanding the particulate nature of matter. Journal of Chemical Education, 64(8), 695-697.

Germann P.J. (1994). Testing a model of science process skills acquisition: An interaction with parents’ education, preferred language, gender, science attitude, cognitive development, Academic ability and biology knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 31(7), 749-783.

Griffits, A.K. & Pretson, K.R. (1992). Grade-12 students’ misconceptions relating to fundemantel characteristics of atom and molecüles, Journal Research in Science Teaching, 29(6), 611-628.

Gönen, M. & Dalkılıç, N. (1997). Anaokuluna devam eden 60-72 aylık çocuklara destekleyici olarak uygulanan eğitimde drama programının çocukların dil gelişimine etkisinin incelenmesi, Okulöncesi Eğitimi Sempozyumu: Okulöncesi Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 125-134. (in Turkish)

Güneysu, G. (1999). Çok yönlü (MI) zekâ ve eğitimde drama, Türkiye 1. Drama Liderler Buluşması, Ankara: Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi, p. 45-52. (in Turkish)

Gürol, A. (2003). The level of qualifications the pre-school teachers and pre-school candidates in the use of educational drama, Fırat University Journal of Social Science, 13(2), 147-165.

Labow, B.J. & Sewell, R. (1993). Command performances, Science and Children, 31(2), 23-24.

Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Asil Yayınevi, Ankara. (in Turkish)

Kamen, M. (1992). Creative drama and the enhancement of elementary school students’ understanding of science concepts. Dissertation Abstracts International. DAI-A 52/07, 2489.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. (in Turkish)

Karakaya, N. (2007). An example of drama application and drama in elementaryeducation, Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 27(1), 103-139.

Koç, F. (1999). Yaratıcı dramanın öğrenmeye etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (in Turkish)

Morgan, C.T. (1995) Tutumlar ve önyargı. S. Karakaş (Ed.), Psikolojye giriş (p. 362-382). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yayınları. (in Turkish)

MEB. (1999). İlköğretimde drama. I. Milli Eğitim Yayınevi. Ankara (in Turkish)

Novick, S. & Nussbaum, J. (1981). Pupils’ understanding of the particulate nature of matter: A crossage study. Science Education, 65, 187-196.

Osborne, R.J. & Cogrove, M.M. (1983). Childrens’ conceptions of the changes of thestate of water. Journal of Research in ScienceTeaching, 20, 825-838.

Ömeroğlu, T.E. & Can, Y.M. (1999). Okulöncesi eğitimde drama etkinlikleri. Gazi Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı. Rehber Kitaplar Dizisi. İstanbul. Ya-Pa Yayın. p: 91-110. (in Turkish)

Önder, A. (1999). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama, Kuramsal temellerle uygulama teknikleri ve örnekleri, Epsilon Yayıncılık, İstanbul. (in Turkish)

Ören, Ş.F. (2005). Fen eğitiminde portfolyo ve rubrik değerlendirme üzerine bir çalışma, XIV. Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Denizli. (in Turkish)

Özsoy, N. (2003). Using creative drama as a method of teaching mathematics in elementary school. Journal of the Institute of Science and Technology of Balıkesir University, 5(2), 112-119.

Öztürk, A. (1999). Yaratıcı drama ve müzik. Türkiye 1. Drama Liderler Buluşması, Ankara: Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. p: 76-81. (in Turkish)

Sağlam, T. (1997). Eğitimde drama ve Türk çocuklarının ritüel nitelikli oyunlarının eğitimde dramada kullanımı. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (in Turkish)

Sağırlı, H.E. & Gürdal, A. (2002). Fen bilgisi dersinde drama tekniğinin öğrenci tutumuna etkisi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara (in Turkish)

San, İ. (1991). Yaratıcı drama. Buca Eğitim Fakültesi, I. İzmir Eğitim Kongresi.558-565. İzmir. (in Turkish)

San, İ. (1996). Yaratıcılığı geliştiren bir yöntem ve yaratıcı bireyi yetiştirme bir disiplin: Eğitsel yaratıcı drama, Yeni Türkiye Dergisi, 7, 148-160. (in Turkish)

San, İ. (1999). Türkiye’de yaratıcı drama çalışmalarının dünü ve bugünü, 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara. (in Turkish)

San, İ. (2003). Drama ve öğretim bilgisi, Türk-Alman Kültür İşleri Kumlu Yayın Dizisi, No:5, Naturel Yayınları, Ankara, 133 p. (in Turkish)

Sarıçoban, A. (2004). Using drama in teaching Turkish as a foreign language, Eurasian Journal of Educational Research, 4(14), 13-32.

Selvi, K. (2003). Eğitimde yaratıcı drama yöntemini uygulama ilkeleri, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 181-188. (in Turkish)

Sencer M. & Sencer Y. (1978). Toplumsal araştırmalarda yöntem bilim, TODAİE, Ankara. (in Turkish)

Sümbüloğlu K. & Sümbüloğlu V. (1988). Sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara. (in Turkish)

Şaşmaz Ören, F. & Tezcan, R. (2009). The effectiveness of the learning cycle approach on learners’ attitude toward science in seventh grade science classes of elementary school. Elementary Education Online, 8(1), 103-118

Taşdemir, A. ve Tay, B. (2007). The effects of using learning strategies on academic achievement of students in science teaching, Uludağ University Journal of Education Faculty, 20(1), 173-187.

Tezbaşaran, A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.(in Turkish)

Tezcan, H. & Bilgin, E. (2004). Affects of laboratory method and other factors on the student success in the teaching of the solvation subject at the high schools, Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 24(3),175-191.

Ünal, G. & Ergin, Ö. (2006). The effects of science learning through discovery on students' academic achievements, learning approaches and attitudes towards science. Journal of Turkish Science Education, 3(1), 9-14.

Ünal, S. (1993). Fen bilgisi öğretiminde ilkokul öğretmenlerinin yeterliliği, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 157-167. (in Turkish)

Üstündağ, T. (1998). Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin öğretiminde yaratıcı dramanın erişiye ve derse yönelik öğrenci tutumlarına etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 133-138. (in Turkish)

Üstündağ, T. (2006). Yaratıcı drama öğretmenimin günlüğü. Ankara. Pegem A Yayıncılık. (in Turkish)

Üstündağ, T. (2007). Dramada program geliştirme, ilköğretimde drama. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayın No. 915, 49-73. (in Turkish)

Varelas, M., Pappas, C.C. Raymond, E.T, Kane, J., Hankes, J., Ortiz, I. & Keblawe-Shamah, N.(2010). Drama activities as ideational resources for primary-grade children in urban science classrooms, Journal of Research in Science Teaching, 47(3), 302–325.

Downloads

Published

04/05/2013

How to Cite

Meşeci, B., Karamustafaoğlu, S., & Çakir, R. (2013). Efficacy of Creative Drama Techniques in Teaching Changes in Matter. International Journal of Physics and Chemistry Education, 5(1), 57–70. Retrieved from https://www.ijpce.org/index.php/IJPCE/article/view/74